Nếu cơ quan thuế hướng dẫn sai, doanh nghiệp được quyền từ chối tuân thủ
Saturday, 7/22/2023, 1:27 PM GMT+7|  Cà phê doanh nhân Sài Gòn
VOH - Khách mời: Thạc sĩ, luật sư Đỗ Trọng Hiền - Giám đốc Công ty TNHH CTB Đỗ Gia Luật