Danh từ trong tiếng Anh là gì? Danh từ được phân loại như thế nào?

thứ năm, 16/04/2020, 01:17|  Học Online
Phần 1 trong bài giảng về danh từ. Danh từ trừu tượng và cụ thể, đếm được và không đếm được, đơn và ghép, số ít và số nhiều,