Danh từ trong tiếng Anh là gì? Danh từ được phân loại như thế nào?

Thursday, 4/16/2020, 1:17 PM GMT+7|  Học Online
Phần 1 trong bài giảng về danh từ. Danh từ trừu tượng và cụ thể, đếm được và không đếm được, đơn và ghép, số ít và số nhiều,