Học cách sử dụng UNLESS để viết lại câu điều kiện

Friday, 4/3/2020, 4:14 PM GMT+7|  Học Online
Unless thường được dùng trong câu điều kiện để thay thế cho If not, mời bạn xem video để hiểu rõ cách dùng unless chính xác.
Trung tâm HP Academy