Kiến thức về đại từ chỉ định THIS / THAT / THESE / THOSE

Thursday, 4/30/2020, 9:57 AM GMT+7|  Học Online
Những đại từ chỉ định This / That / These / Those có nghĩa gì trong câu, mời bạn xem video.