Kiến thức về đại từ chỉ định THIS / THAT / THESE / THOSE

thứ năm, 30/04/2020, 09:57|  Học Online
Những đại từ chỉ định This / That / These / Those có nghĩa gì trong câu, mời bạn xem video.