Những chú ý khi dùng các phân từ và danh từ như 1 tính từ trong câu

chủ nhật, 19/04/2020, 03:36|  Học Online
Phần 3 bài học về tính từ, mọi người cùng Ruby tìm hiểu về cách dùng phân từ quá khứ (V3/V-ED), phân từ hiện tại (V-ING) và danh từ như là tính từ trong câu nhé.