Những tính năng và trật tự của tính từ trong câu bạn cần biết

Sunday, 4/19/2020, 12:00 PM GMT+7|  Học Online
Phần 2 của bài học về tính từ, mọi người cùng Ruby tìm hiểu tính năng và trật tự của tính từ trong câu nhé. Let's go.