Phân loại trạng từ và vị trí của trạng từ trong câu

thứ sáu, 24/04/2020, 07:00|  Học Online
Có 7 kiểu trạng từ: Thời gian, nơi chốn, tần suất, mức độ, nghi vấn, quan hệ, cách thức,...