Phòng dịch Covid-19 "Một ngày đến trường của bé Linh" - Bộ Y Tế và UNICEF

thứ tư, 18/03/2020, 09:48|  Sức khỏe
Video tuyên truyền của Bộ Y Tế kết hợp với UNICEF về những việc cần làm để phòng chống dịch Covid-19 khi quay lại trường học.
Bộ Y Tế & UNICEF