Tag:

chế tạo robot

Robot Việt Nam biết dạy học, múa hát
02:28
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Robot Việt Nam biết dạy học, múa hát
02:28
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo