Tag:

Khmer

Độc đáo trang phục truyền thống của phụ nữ Khmer
07:31
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Robam Ken, Robam Tep Apsor: Nét đặc sắc nghệ thuật múa Khmer
07:38
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Bảo tồn, phát huy tiếng nói và chữ viết Khmer ở TPHCM
06:08
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Lễ Kathina - Nét đẹp văn hóa trong đời sống của đồng bào Khmer
10:26
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Múa truyền thống: 'Món ăn tinh thần' không thể thiếu trong đời sống đồng bào Khmer
05:59
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Độc đáo trang phục truyền thống của phụ nữ Khmer
07:31
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Robam Ken, Robam Tep Apsor: Nét đặc sắc nghệ thuật múa Khmer
07:38
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Bảo tồn, phát huy tiếng nói và chữ viết Khmer ở TPHCM
06:08
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Lễ Kathina - Nét đẹp văn hóa trong đời sống của đồng bào Khmer
10:26
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số