Tag:

người Hoa

Nghệ thuật hát tiều của người Hoa ở Chợ Lớn
04:07
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Đồng bào người Hoa học tập Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
04:09
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Nghệ thuật hát tiều của người Hoa ở Chợ Lớn
04:07
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Đồng bào người Hoa học tập Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
04:09
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số